Viser alle 8 resultater

 • Chok Myrespray 750 ml.

  169,00 DKK

  Myrer kan komme ind både i huse og skure igennem selv den mindste sprække. De kan også ødelægge en terrasse eller indkørsel hvis de får frit spil.

  Har du fået myrer i haven, terrassen eller andre steder så er det med at bekæmpe dem med det samme. En myrer kommer sjældent alene, og finder de først ud af at de kan gå uhindret rundt og samle føde, så bliver de bestemt ved med det og det kan koste dig din indkørsel.

  Et myrebo består typisk af tusindvis af myrer som lever for at servicere deres dronning, så ser du først en myre så kan du være sikker på at der er flere.

  Myresparyen, CHOK, er en specieltfremstillet spray mod myrer og andre kravlende og krybende insekter. Du kan anvende sprayen både i beboelse, på terasser, på altaner og  i indkørslen.

  Midlet er meget simpelt at anvende:

  • Ryst flasken
  • Tag låget af
  • Spray direkte på insektet/insektboet i 5 sek.

  Anvender du produktet inde i huset bør du fjerne vandskåle til dine kæledyr og dække akvariet til.

  Indeholder signalordet:
  Fare

  Indeholder faresætningerne:

  • H222: Yderst brandfarlig aerosol
  • H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning
  • H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer
  • EUH208: Indeholder dipenten. Kan udløse allergisk reaktion

  Indeholder sikkerhedssætningerne:

  • P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P211: Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
  • P251: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
  • P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/ spray.
  • P273: Undgå udledning til miljøet.
  • P410 + P412: Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer over 50 oC/122oF.
  • P501: Indholdet/beholderen bortskaffes efter gældende regler

  Produktet er omfattet af regler omkring farligt gods i henhold til ADR, IATA og IMDG, og har UN nummer: 1950

 • Pladsholder

  Pax Børste

  Fra: 109,00 DKK
 • Pladsholder

  Pax Minibørste

  Fra: 65,00 DKK
 • Pladsholder

  Pax Støvsuger

  Fra: 219,00 DKK
 • Pladsholder

  Pax Støvsuger Reservedel

  Fra: 109,00 DKK
 • Pladsholder

  TSGM Biologisk Afkalker

  99,00 DKK
 • TSGM Biologisk Lugtfjerner

  Fra: 129,00 DKK
 • TSGM Uni. Rengøringsmiddel

  Fra: 127,00 DKK